Gimnazjum Publiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Lnianie

 

Nawigacja

Dokumentacja szkoły

Statut szkoły

STATUT

GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W LNIANIE

Tekst ujednolicony

wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/5/2010/2011

z dnia 31.03.2011r.

 

§ 1

OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE

1.     Typ i nazwa szkoły - Gimnazjum Publiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika

2.     Siedziba szkoły – ul. Szkolna 13, 86-141 Lniano.

3.     Organem prowadzącym szkołę jest gmina Lniano, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny : Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

4.     Czas trwania nauki w gimnazjum wynosi, zgodnie z Ustawą z dnia 8 stycznia 1999r – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego – 3 lata, a świadectwo ukończenia gimnazjum uprawnia do kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.

5.     Nazwa gimnazjum jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy.

6.     Obwodem szkoły jest teren gminy Lniano.

§ 2

CELE I ZADANIA SZKOŁY

1.     Szkoła realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze, kompensacyjne i kulturotwórcze w toku trzyletniego cyklu kształcenia w klasach I-III, a zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają uzyskanie świadectwa gimnazjum i przystąpienie do egzaminu, który uprawnia do dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.

2.     Swoje cele i zadania szkoła realizuje we współpracy z Radą Rodziców, organizacjami uczniowskimi, instytucjami społeczno-kulturalnymi środowiska lokalnego, organizacjami pozarządowymi, samorządem gminnym oraz sojusznikami szkoły.

3.     Szkoła wyposaża w wiedzę i umiejętności przewidziane w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum - III etap edukacyjny – określonej rozporządzeniem MEN oraz zawarte w Szkolnym Zestawie Programów zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną.

4.     Pracę wychowawczą szkoła realizuje w oparciu o program wychowawczy szkoły, który uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rodziców i samorządu uczniowskiego.

5.     Szkoła jako środowisko wychowawcze wykonuje następujące zadania:

a)     opieka wychowawców nad biologicznym i psychologicznym rozwojem wychowanków,

b)    przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia,

c)     koordynowanie zadań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego,

d)    ochrona wychowawcza nad działaniem wychowanka w życiu społeczności środowiskowej,

e)     nauczenie zasad współżycia z innymi, współpracy w zespole, zasad dobrego wychowania i umiejętności kształcenia charakteru,

f)      rozwój świadomości ucznia na temat roli rodziny w życiu dziecka, szacunek dla rodziców, osób starszych,

g)     kształcenie postaw zdrowego stylu życia i postaw proekologicznych,

h)     ukazanie uczniom zagrożeń wynikających z nikotynizmu, narkomanii i alkoholizmu,

i)       wdrażanie uczniów do zdyscyplinowania i utrwalania prawidłowych zachowań na drodze,

j)       kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi i poczucie świadomości istnienia obok drugiego człowieka,

k)     wychowanie człowieka, który potrafi sprostać różnego rodzaju trudnościom,

l)       wychowanie człowieka sprawnie posługującego się technologią informacyjną,

m)  wpajanie zasad patriotyzmu, z ukierunkowaniem na własny region,

n)     wykształcenie systemu wartości akceptowanego przez rodziców i nauczycieli,

o)    kreowanie człowieka, który potrafi odróżnić dobro od zła oraz czuje się odpowiedzialny za siebie i innych.

6.     Pracę profilaktyczną szkoła realizuje w oparciu o program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, który uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

7.     Program profilaktyki uwzględnia następujące zadania:

a)     diagnozę problemów dzieci i młodzieży, występujących w środowisku szkolnym, prowadzącym do uzależnień;

b)    pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci zagrożonych uzależnieniem, a w szczególności:

-       zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,

-       porady na temat potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży oraz zagrożeń i możliwości przeciwdziałania uzależnieniom,

-       zajęcia edukacyjne służące rozwijaniu umiejętności psychospołecznych,

-       zajęcia specjalistyczne: rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i inne o charakterze terapeutycznym,

c)     formy współdziałania z rodzicami w rozwiązywaniu problemów dzieci, w tym:

-       porady i konsultacje dla młodzieży, rodziców i nauczycieli,

-       zapewnienie obiegu informacji pomiędzy pracownikami szkoły i rodzicami,

-       zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców,

-       informowanie o możliwościach uzyskania pomocy specjalistycznej,

d)    wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki  uzależnień i innych problemów dzieci oraz sposobu podejmowania wczesnej interwencji,

e)     konieczność obejmowania edukacją specjalną dzieci oraz pomoc w tym zakresie rodzicom i nauczycielom,

f)      współpracę wszystkich organów szkoły w działaniach wychowawczych, profilaktycznych i interwencyjnych związanych z pomocą dzieciom zagrożonym uzależnieniom,

g)     współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi działającymi na rzecz rozwijania zdrowia psychicznego dzieci.

8.     Program profilaktyczny realizowany jest na:

a)     zajęciach przedmiotowych,

b)    ścieżkach edukacyjnych: „edukacja prozdrowotna”,

c)     zajęciach wychowania do życia w rodzinie,

d)    godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego,

e)     zajęciach pozalekcyjnych ,

f)      zajęciach świetlicowych.

9.     Szkoła dokonuje oceny uczniów zgodnie ze Szkolnym Systemem Oceniania .

10.Szkoła gwarantuje wolność myśli, sumienia i przekonań religijnych.

11.Szkoła przygotowuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze i życiu środowiska.

12.Szkoła przygotowuje uczniów do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez działalność w organizacjach młodzieżowych.

13.Szkoła przygotowuje do życia w społeczeństwie demokratycznym, rodzinie, szkole i środowisku domowym.

14.Szkoła stwarza warunki do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.

15.Szkoła dba o piękno języka ojczystego oraz stwarza możliwości nauki języków obcych.

16.Szkoła uczy praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej oraz korzystania z różnych źródeł informacji.

17.Szkoła uczy odpowiedzialności za własne postępowanie poprzez zaznajamianie z elementami kultury prawnej.

18.Szkoła uczy czynić wartość z własnego życia i zdrowia. Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród młodzieży oraz kształtuje właściwe postawy wobec ochrony środowiska.

19.Szkoła uczy szacunku dla pracy i ludzi, którzy ją wykonują, pokazuje różne możliwości zdobycia zawodu.

20.Szkoła rozwija kulturę i sprawność fizyczną, kształtuje nawyki uprawiania sportu, turystyki, wycieczek i innych form aktywnego wypoczynku.

21.Szkoła współpracuje z Radą Rodziców.

22.Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji i zasad udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

a)     uczniowie mający trudności natury psychologicznej lub pedagogicznej mają prawo zgłaszać swoje problemy do wychowawców klas lub bezpośrednio do pedagoga szkolnego,

b)    wychowawca i pedagog ma obowiązek udzielić pomocy w ramach swych możliwości,

c)     w sytuacjach wykraczających poza możliwości wychowawcy lub pedagoga sprawa danego ucznia zostaje skierowana przez ww. osoby do Dyrektora Szkoły.

23.Szkoła organizuje na mocy orzeczenia PPP, dla uczniów niepełnosprawnych nauczanie indywidualne, którego tygodniowy wymiar ustala dyrektor w oparciu o odrębne przepisy.

24.Szkoła zapewnia, w miarę posiadanych środków, pomoc materialną uczniom z rodzin o niskich dochodach w formie zapomogi lub stypendium socjalnego.

25.Szkoła współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w organizowaniu dożywiania uczniów.

26.Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie szczególnych zainteresowań i uzdolnień poprzez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości i potrzeb.

27.Szkoła zezwala na realizację indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z rozporządzeniem MEN.

28.W stosunku do uczniów mających trudności w nauce stosuje się indywidualną pracę z uczniem na lekcji, uzupełnia braki w ramach zespołu dydaktyczno-wyrównawczego lub zajęć rewalidacji indywidualnej, kieruje do PPP w celu określenia przyczyn niepowodzeń w nauce i sposobów dalszej pracy z uczniem, dostosowanie wymagań w stosunku do ucznia wg zaleceń PPP, organizuje pomoc koleżeńską, tworzy klasy integracyjne:

a)     obowiązkiem wychowawcy jest pomoc rodzicom w skierowaniu ucznia mającego trudności w nauce do poradni – zebranie odpowiedniej dokumentacji,

b)    decyzję o skierowaniu ucznia mającego trudności w nauce do zespołu dydaktyczno – wyrównawczego podejmuje się w oparciu o zalecenia PPP lub decyzję rady pedagogicznej (nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy),

c)     klasy integracyjne tworzy się zgodnie z zarządzeniem MEN.

29.Szkoła stwarza warunki do wprowadzania innowacji i eksperymentów w dziedzinie dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z zarządzeniem  MEN.

30.Szkoła stwarza warunki do bezpiecznego pobytu w szkole zgodnie z zarządzeniem MEN:

a)     za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiadają nauczyciele prowadzący dane zajęcia,

b)    za bezpieczeństwo uczniów na wycieczkach i zajęciach poza terenem szkoły odpowiadają nauczyciele i inni opiekunowie zgodnie z rozporządzeniem oraz ustawy o kulturze fizycznej,

c)     za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw odpowiadają nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły zgodnie z harmonogramem dyżurów. W sytuacji, gdy nieobecny jest nauczyciel dyżurujący, obowiązki jego przejmuje inny nauczyciel. Szczegóły określa regulamin pełnienia dyżurów nauczycielskich opracowany przez Dyrektora Szkoły,

d)    uczniami z zaburzeniami rozwojowymi opiekują się wychowawcy klas, lekarz i pielęgniarka.

31.Opiekę wychowawczą w poszczególnych oddziałach pełni wyznaczony przez dyrektora nauczyciel – wychowawca. Pracę wychowawczą sprawuje jeden wychowawca przez cały okres nauczania (kl. I – III).

32.Na wniosek rodziców lub uczniów dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy. Zmiana może nastąpić tylko, jeżeli wniosek był w pełni uzasadniony i zostały wyczerpane inne możliwości rozwiązania konfliktu. Obie strony mają prawo do odwołania się do Rady Rodziców, w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji dyrektora szkoły. Decyzja Rady Rodziców jest ostateczna.

33.Dla uczniów zakwalifikowanych do zajęć gimnastyki korekcyjnej, organizuje się takie ćwiczenia w miarę posiadanych na ten cel środków zgodnie z zarządzeniem w sprawie organizowania przez szkoły gimnastyki korekcyjnej.

34.Dla uczniów, u których została stwierdzona wada wymowy, organizuje się zajęcia logopedyczne w miarę posiadanych na ten cel środków.

35.Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. W tym zakresie:

a)     rodzice mają prawo:

-       wymagać wysokiego poziomu nauczania dla swoich dzieci,

-       uzyskać w każdym czasie rzetelną informację na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w nauce,

-       wymagać właściwego traktowania swoich dzieci,

-       oczekiwać i uzyskiwać pomoc dla dzieci mających trudności w nauce i sprawiających trudności wychowawcze,

-       wyrażać i przekazywać opinie na temat pracy szkoły organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny,

b)    rodzice mają obowiązek:

-       zapewnić możliwość zdobycia wykształcenia swoim dzieciom,

-       sprawdzać czy dziecko systematycznie uczęszcza na zajęcia,

-       interesować się postępami osiąganymi przez swoje dzieci,

-       dbać o zdrowie i właściwy rozwój fizyczny i intelektualny swoich dzieci,

c)     nauczyciele mają prawo:

-       decydować w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych swego przedmiotu,

-       decydować w sprawie wyboru programu dla danej klasy do swego przedmiotu,

-       jeżeli prowadzi koło zainteresowań, przedmiotowe, zespół wyrównawczy lub innego rodzaju zajęcia pozalekcyjne – decydować o treści programu, koła, zespołu,

-       decydować o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów,

-       wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,

d)    nauczyciele mają obowiązek:

-       informować i udzielać rodzicom w każdym czasie informacji i porad w sprawach osiąganych wyników nauczania i zachowania oraz innych problemach swoich dzieci,

-       zaznajamiać rodziców ze Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Szkolnym Programem Wychowawczym, kryteriami oceniania i Szkolnym Zestawem Programów,

-       informować o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i szkole,

-       informować o otrzymanych przez ucznia nagrodach i karach,

-       informować rodziców telefonicznie lub wpisem w dzienniczku o popełnieniu przez ucznia przewinienia,

-       informować rodziców na piśmie o przewidywanych ocenach niedostatecznych semestralnych i rocznych na zebraniu klasowym miesiąc przed końcem semestru lub roku szkolnego.

§ 3

ORGANY SZKOŁY, ICH KOMPETENCJE I ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA

1.     Organami szkoły są:

a)     Dyrektor Szkoły

b)    Rada Pedagogiczna

c)     Rada Rodziców

d)    Samorząd Uczniowski

2.     Kompetencje organów szkoły:

a)     Dyrektor Szkoły:

-       kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

-       sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

-       organizuje powstanie Rady Rodziców I kadencji,

-       zawiadamia niezwłocznie o wstrzymaniu uchwały rady pedagogicznej organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego,

-       wyraża zgodę lub nie na działanie w szkole stowarzyszeń i organizacji o charakterze wychowawczym,

-       powierza i odwołuje ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole,

-       opracowuje arkusz organizacyjny szkoły,

-       decyduje o pięcio lub sześciodniowym tygodniu pracy po zaciągnięciu opinii Rady Rodziców,

-       układa tygodniowy rozkład zajęć,

-       przydziela nauczycielom stałe zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne,

-       przygotowuje projekty planów pracy,

-       przekazuje uchwały Rady Pedagogicznej Kuratorowi Oświaty w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

-       organizuje zajęcia pozalekcyjne i nadobowiązkowe,

-       występuje z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

-       podejmuje decyzję o indywidualnym programie lub toku nauki oraz wyznaczeniu nauczyciela opiekującego się uczniem realizującym indywidualny program lub tok nauki,

-       wyznacza termin egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego w ostatnim tygodniu ferii letnich,

-       powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego,

-       organizuje doskonalenie zawodowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkole,

-       zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji zadań i doskonaleniu zawodowym,

-       sprawuje nadzór pedagogiczny,

-       zapewnia prawidłowy przebieg stażu,

-       wyznacza opiekuna stażu nauczycielom ubiegającym się o stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego,

-       ustala ocenę dorobku zawodowego nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego,

-       powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego,

-       nadaje stopień nauczyciela kontraktowego po uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej,

-       inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy szkoły i nowatorstwa pedagogicznego,

-       gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania ich oceny pracy,

-       dokonuje oceny pracy nauczycieli,

-       opracowuje plan finansowy szkoły,

-       dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę finansową,

-       jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Decyduje w sprawach:

1)     zatrudniania i zwalniania,

2)     przyznawania nagród i kar oraz wymierzania kar porządkowych,

3)     występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i rady szkoły w sprawach odznaczeń i, nagród i innych wyróżnień,

-       w wykonywaniu swych zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,

-       zasady powoływania na stanowisko dyrektora określa art. 36 U. o SO.

b)    Rada Pedagogiczna:

-       przygotowuje projekt statutu i jego nowelizacje i przedkłada do zatwierdzenia Radzie Rodziców,

-       zatwierdza statut,

-       wnioskuje o powstanie Rady Rodziców I kadencji,

-       uchwala własny regulamin i dokonuje zmian w regulaminie,

-       opiniuje działanie w szkole stowarzyszeń i organizacji o charakterze wychowawczym,

-       opiniuje w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora na kolejny okres,

-       opiniuje powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego kierowniczego stanowiska w szkole,

-       może wnioskować o odwołanie ze stanowiska dyrektora, wicedyrektora lub innego kierowniczego stanowiska w szkole,

-       opiniuje niewiążąco arkusz organizacji szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

-       opiniuje pięcio lub sześciodniowy tydzień pracy,

-       opiniuje niewiążąco przydzielenie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych,

-       wymaga od dyrektora szkoły realizacji uchwał podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

-       uchwala plan pracy szkoły,

-       podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

-       podejmuje uchwały zatwierdzające wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

-       wyraża zgodę na egzamin klasyfikacyjny z powodu usprawiedliwionej nieobecności ucznia,

-       wyraża zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych dla ucznia, który otrzymał w wyniku klasyfikacji końcoworocznej oceny niedostateczne z dwóch przedmiotów,

-       wnioskuje o indywidualny program lub tok nauki,

-       wnioskuje o wyznaczenie nauczyciela opiekującego się uczniem realizującym indywidualny program lub tok nauki,

-       wyznacza organizację doskonalenia nauczycieli w szkole,

-       wyznacza przedstawicieli biorących udział w pracach komisji konkursowej na Dyrektora Szkoły,

-       opiniuje plan finansowy szkoły,

c)     Rada Rodziców:

-       zatwierdza regulamin pracy Rady Rodziców,

-       uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny Szkoły,

-       wydaje opinie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora, wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole na kolejny okres,

-       wydaje opinie o działaniu w szkole stowarzyszeń i organizacji o działalności wychowawczej,

-       wydaje opinie w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora, wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole,

-       opiniuje pięcio lub sześciodniowy tydzień pracy,

-       wnioskuje o organizację zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego szkołę,

-       opiniuje plan pracy szkoły i projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych istotnych spraw dla szkoły,

-       opiniuje plan finansowy szkoły,

d)    Samorząd Uczniowski:

-       uchwala swój regulamin,

-       może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie w sprawach szkoły szczególnie dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)     prawo do zapoznawania się z programami nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)     prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)     prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

4)     prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5)     prawo organizowania działalności kulturalno-oświatowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

6)     prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

3.     Zasady współpracy i tryb wyboru członków szczególnych organów szkoły są szczegółowo opracowane w załączonych regulaminach:

a)     regulamin działania Rady Pedagogicznej,

b)    regulamin działania Rady Rodziców,

c)     regulamin działania Samorządu Uczniowskiego

4.     Zasady współdziałania organów szkoły:

a)     każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny,

b)    każdy organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do rozwiązywania problemów szkoły, proponując swoje rozwiązania, wyrażając opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego,

c)     organ szkoły może zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebranie przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów,

d)    dyrektor szkoły zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania każdemu organowi szkoły sieci kompetencyjnej organów kierujących szkołą opracowanej na podstawie ustaw oświatowych i niniejszego statutu,

e)     uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów uchwał gromadzonych pod nadzorem dyrektora szkoły w zbiorze pt.: „Uchwały organów szkoły”,

f)      spory kompetencyjne między organami szkoły rozstrzyga komisja statutowa, w skład której wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu. Dyrektor wyznacza dowolnego nauczyciela, który będzie go reprezentował w komisji,

g)     komisja statutowa powoływana jest na 3 lata. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego,

h)     komisja statutowa wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków. Rozstrzygnięcia jej są ostateczne,

i)       sprawy pod obrady Komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu, którego kompetencje naruszono,

j)       organ, którego winę Komisja ustaliła, musi naprawić skutki swego działania w ciągi 3 miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia przez Komisję,

k)     rozstrzygnięcia Komisji statutowej podawane są do ogólnej wiadomości w szkole.

5.     Współdziałanie dyrektora szkoły z organami kolegialnymi i zespołami:

Organ, zespół

Uprawnienia /rola

dyrektora szkoły

Forma

Rada Pedagogiczna

Przewodniczący, może wstrzymać uchwałę rady sprzeczną z przepisami prawa.

Terminy posiedzeń, projekty porządku obrad. 2 razy w roku szkolnym uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego, informacja o stanie i funkcjonowaniu szkoły, projekty planów i decyzji – zgodnie z zadaniami dyrektora i kompetencjami rady, wyniki klasyfikacji uczniów.

Rada Rodziców

Organizuje Radę I kadencji, może brać udział w posiedzeniach z głosem doradczym.

Przedstawia do zaopiniowania/zatwierdzenia dokumenty legislacyjne lub programowe szkoły, zgodnie z uprawnieniami rady. Informowanie o stanie organizacyjnym, funkcjonowaniu i wynikach szkoły.

Samorząd Uczniowski

Współpracuje, opiekuje się i stwarza warunki do działania samorządu.

Odpowiedzi na wnioski i opinie samorządu.

Komisje Rady Pedagogicznej

Współpracuje.

Dane i informacje niezbędne do pracy komisji.

Zespół przedmiotowy nauczycieli

Powołuje przewodniczącego zespołu

Dokumenty, informacje oraz rady niezbędne do funkcjonowania zespołu.

Zespół powypadkowy

Powołuje zespół, zatwierdza protokół powypadkowy.

Rejestr wypadków uczniów, zabezpieczenie miejsca wypadku do czasu ustalenia jego okoliczności.

Zespół do przeprowadzenia społecznego przeglądu warunków pracy i nauki.

Powołuje zespół i ustosunkowuje się do jego wniosków.

Dokumentacja poprzednich przeglądów, dokumentacja zaleceń zewnętrznych organów kontrolnych, itd.

Zespoły realizacyjne.

Powołuje, wyznacza zadania.

Terminarz zadań i czynności, harmonogram realizacji.

§ 4

PODSTAWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA SZKOŁY

1.     Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział – klasa złożona z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2.     Liczba uczniów w oddziale powinna być dostosowana do warunków lokalowych szkoły.

3.     Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń.

4.     Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach powyżej 24 uczniów.

5.     W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów, podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

6.     Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach I-III prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

7.     Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach, oddzielnie dla chłopców i dziewcząt. W przypadku małych grup powinny być tworzone grupy międzyoddziałowe lub międzyklasowe.

8.     W szkole mogą być tworzone oddziały integracyjne.

9.     Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

10.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne i gimnastyki korekcyjnej oraz koła zainteresowań, koła przedmiotowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe i inne zajęcia nadobowiązkowe oraz wycieczki i wyjazdy (np.: zielone szkoły i inne formy wyjazdowe) mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych i międzyklasowych.

11.Liczbę uczestników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych, kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć rekreacyjno - sportowych oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły określają odrębne przepisy.

§ 5

JEDNOSTKA LEKCYJNA

1.     Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

2.     Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć wynikających z arkusza organizacyjnego, ustala dyrektor szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy umysłowej.

3.     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej, koła przedmiotowe i zainteresowań oraz inne dodatkowe zajęcia nadobowiązkowe trwają 45 minut.

§ 6

ŚWIETLICA SZKOLNA

1.     W szkole działa świetlica szkolna.

2.     Z zajęć w świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy oczekują na zajęcia lub odjazd.

3.     Liczba uczniów na tych zajęciach w jednej grupie nie może przekraczać 30 osób. Dla większej liczby uczniów organizuje się zajęcia w dwóch grupach.

4.     Czas pracy świetlicy uzależniony jest od potrzeb wynikających z planu lekcji lub organizacji dojazdu.

5.     Regulamin świetlicy szczegółowo określa jej cele i zadania.

§ 7

ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNA

1.     W szkole działa świetlica profilaktyczna powołana przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Lniano.

2.     Na zajęciach realizuje się zagadnienia wynikające z Szkolnego Programu Profilaktycznego.

3.     Świetlica  szczególną opieką otacza dzieci pochodzące ze środowisk i rodzin patologicznych.

4.     Świetlica pro0filaktyczna działa na podstawie odrębnego regulaminu.

§ 8

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

1.     W szkole jest organizowana i udzielana pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

2.     Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

3.     Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4.     Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, pedagog, logopeda i specjaliści zatrudniani w szkole.

5.     Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

- ucznia

- rodziców ucznia;

- nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem;

- poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

- asystenta edukacji romskiej;

- pomocy nauczyciela.

6.     Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

- klas terapeutycznych;

- zajęć rozwijających uzdolnienia;

- zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;

-zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym;

- w gimnazjum: w formie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

- porad i konsultacji.

7.     Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

8.     Formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane dla ucznia ustala dyrektor.

9.     Dyrektor tworzy zespół składający się z nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem.

10.Zespół planuje i koordynuje udzielanie uczniom w szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

11.Pracę zespołu koordynuje wyznaczona przez dyrektora osoba.

12.Do zadań zespołu należy:

1)   ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

2)     określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy;

3)     w gimnazjum – zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

13. Dyrektor niezwłocznie na piśmie informuje rodziców ucznia o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

14.Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej opracowuje dla ucznia plan działań wspierających zgodnie z odrębnymi przepisami.

15.Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu. O terminie spotkania zespołu dyrektor informuje rodziców ucznia.

16.Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia oraz opracowuje i realizuje  plan działań wspierających ucznia.

17.Zespół opracowuje i realizuje indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne zgodnie z odrębnymi przepisami.

§9

STOŁÓWKA SZKOLNA

1.     W szkole działa stołówka szkolna.

2.     Ze stołówki korzystają uczniowie objęci dożywianiem w formie drugiego śniadania i obiadu oraz inni uczniowie i pracownicy szkoły indywidualnie opłacający korzystanie z obiadów.

§ 10

BIBLIOTEKA SZKOLNA

1.     W szkole działa biblioteka szkolna, która jest pracownia szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2.     Z biblioteki mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły oraz rodzice.

3.     Godziny pracy biblioteki są ustalone tak, aby umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

4.     Zadania nauczyciela biblioteki:

a)     udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych czytelnikom indywidualnym i zbiorowym z wypożyczali oraz czytelni,

b)    propagowanie zbiorów bibliotecznych oraz czytelnictwa,

c)     organizowanie różnych form pracy czytelniczej,

d)    kierowanie zajęciami uczniowskiego aktywu bibliotecznego,

e)     współpraca z bibliotekami pozaszkolnymi,

f)      udzielanie porad czytelnikom,

g)     przygotowanie wniosków i materiałów do analizy czytelnictwa na zebranie rady pedagogicznej,

h)     planowanie pracy biblioteki, prowadzenie ewidencji zajęć, opracowywanie sprawozdawczości,

i)       gromadzenie zbiorów (stałe uzupełnianie i selekcjonowanie),

j)       troska o zabezpieczenie i konserwację księgozbioru,

k)     ewidencja zbiorów, ich wycena, inwentaryzacja, odpisywanie ubytków,

l)       opracowywanie biblioteczne zbiorów,

m)  organizacja udostępniania zbiorów, prowadzenie kontroli wypożyczeń, kontrola odwiedzin w czytelni,

n)     właściwe urządzenie i wykorzystanie pomieszczeń bibliotecznych oraz troska o estetykę wnętrza biblioteki,

o)    protokolarne przejęcie biblioteki od poprzednika lub przekazanie następcy w sposób określony obowiązującymi przepisami, udział w inwentaryzacji zbiorów.

§ 11

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM

1. Uczniowie gimnazjum obowiązkowo biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

- wybranie tematu projektu edukacyjnego;

- określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

- wykonanie zaplanowanych działań;

- publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

10. W przypadku, o których mowa w punkcie 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".

§ 12

ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI

1.     Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy zawarte w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.     Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, planu finansowego szkoły - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

3.     W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

4.     Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 13

ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ

1.     Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

2.     Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w ustawie, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

3.     W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

4.     W przypadku zwolnienia ucznia z ww. zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/zwolniona”.

5.     Usprawiedliwienie w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych:

a)     za usprawiedliwienie uznaje się zwolnienie lekarskie lub pisemne zaświadczenie rodzica (opiekuna) o niezdolności dziecka do odbycia zajęć szkolnych,

b)    uczeń lub rodzic (opiekun) ma obowiązek dostarczenia usprawiedliwienia w czasie jednego tygodnia od dnia powrotu ucznia do szkoły,

c)     usprawiedliwienie powinno być napisane przez rodzica (opiekuna) z podpisem i datami nieobecności,

d)    dopuszcza się usprawiedliwienie ustne nieobecności dziecka przez rodzica na zebraniu klasowym lub w inny sposób w bezpośrednim kontakcie z wychowawcą.

§ 14

WARUNKI KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCHY NA TERENIE SZKOŁY

1.     Uczniowie wyłączają telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne rejestrujące obraz lub dźwięk na czas pobytu w szkole.

2.     Zabrania się nagrywania, filmowania i fotografowania sytuacji szkolnych w czasie lekcji i na przerwach bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyżurującego na przerwie.

3.     W razie łamania ww. procedury telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne będą przez nauczyciela odbierane do depozytu w sekretariacie szkoły. Rodzice zobowiązani są do osobistego ich odbioru.

§ 15

STRÓJ SZKOLNY

1.     Ucznia na co dzień obowiązuje noszenie czystego, schludnego i przyzwoitego stroju.

2.     Na wszystkie uroczystości szkolne opatrzone w Harmonogramie imprez szkolnych klauzulą „strój odświętny” uczniowie przychodzą do szkoły w stroju odświętnym (jasna bluzka, koszula, ciemna spódnica, spodnie, garnitur, itp.- wyklucza się ubiór dżinsowy).

3.     Zabrania się: farbowania, żelowania włosów, noszenia nietypowych fryzur

    ( dredy, irokez itp.), makijażu, noszenia tipsów i malowania paznokci.

4. Zabrania się noszenia wyzywającej i ekstrawaganckiej biżuterii ( kolczyki, pierścionki, łańcuszki).

§ 16

BAZA LOKALOWA SZKOŁY

1.     Do realizacji celów statutowych szkoła posiada klasy, klasopracownie i pracownie, bibliotekę z czytelnią, świetlicę, stołówkę, dziedziniec szkolny – boisko sportowe.

2.     W celu realizacji zajęć wychowania fizycznego szkoła korzysta z sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie.

§ 17

PRACOWNICY SZKOŁY

1.     W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników obsługi oraz administracji (w miarę przydzielonych środków finansowych).

2.     Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

3.     Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i profilaktyczną i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

4.     Nauczyciel:

a)     realizuje zadania zawarte w podstawie programu kształcenia ogólnego dla III etapu edukacji, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programie i planie pracy szkoły,

b)    realizuje program kształcenia, wychowania, opieki i profilaktyki z zakresu powierzonych przedmiotów, klasach i zespołach zawartych w podstawie kształcenia ogólnego i programach nauczania zawartych w szkolnym zestawie programów, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programie i planie pracy szkoły,

c)     wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej. Wnioskuje o jego wzbogacenie i modernizację do organów kierowniczych szkoły,

d)    wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,

e)     udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

f)      bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów, zgodnie ze Szkolnym Systemem Oceniania,

g)     informuje rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję a także rade pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów,

h)     bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę, zgodnie z Planem Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli,

i)       prowadzi prawidłowo dokumentacje pedagogiczną przedmiotu lub innych zajęć, za prowadzenie których jest odpowiedzialny.

j)       rozpoznaje indywidualne potrzeb rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych.

k)     planuje sposoby zaspokajania potrzeb, w tym: w gimnazjum – doradztwo edukacyjno – zawodowe.

l)       informuje dyrektora o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

m)  uczestniczy w pracach „zespołu” powoływanego przez dyrektora ds. pomocy  psychologiczno – pedagogicznej;

n)     prowadzi kartę indywidualnych potrzeb zgodnie z odrębnymi przepisami;

o)    opracowuje plany działań wspierających uczniów;

p)    opracowuje indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne zgodnie z odrębnymi przepisami.

q)    prowadzi badania i działania diagnostyczne dotyczące poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów.

r)      minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów.

s)     prowadzi terapię indywidualną i grupową.

 

5.     Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za:

a)     poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach,

b)    stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.

6.     Nauczyciel odpowiada służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za:

a)     tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, wycieczkach i w czasie mu przydzielonych dyżurów,

b)    nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,

c)     zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikających z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

7.     W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora lub, za zgodą organu prowadzącego, inne stanowiska kierownicze.

8.     Stanowiska kierownicze w szkole powierza (i odwołuje) dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz Rady Pedagogicznej.

9.     Wicedyrektor przejmuje na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności:

a)     pełni funkcję dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce,

b)    przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły:

-       rocznego planu pracy szkoły w części dotyczącej działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły,

-       tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych,

-       kalendarza szkolnego,

-       informacji o pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym,

-       organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej,

c)     współpracuje ze szkolną służbą zdrowia oraz – z ramienia dyrekcji szkoły – z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

d)    prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli, świetlicy, biblioteki, pedagoga szkolnego lekcji i zajęć wychowawczych wychowawców klas oraz kół zainteresowań i przedmiotowych,

e)     pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu,

f)      hospituje z ramienia dyrektora lekcje nauczyciela stażysty,

g)     nadzoruje wypełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym.

10.Uprawnienia wicedyrektora:

a)     jest bezpośrednim przełożonym służbowym, z upoważnienia dyrektora szkoły, wychowawców świetlicy, pedagoga szkolnego i bibliotekarza szkolnego,

b)    jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia funkcji zastępcy dyrektora, ma więc prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń,

c)     decyduje w sprawach bieżących wychowawczo-opiekuńczych w całej szkole,

d)    ma prawo, pełniąc nadzór pedagogiczny, do formułowania projektu oceny pracy podległych bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy wychowawczo-opiekuńczej wszystkich nauczycieli i wychowawców,

e)     ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród, wyróżnień i kar porządkowych tych nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym,

f)      ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem: wicedyrektor szkoły oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

11.Wicedyrektor odpowiada jak każdy nauczyciel, a oprócz tego służbowo przed Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i organem prowadzącym szkołę za:

a)     poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

b)    poziom nadzoru pedagogicznego i stan doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla których jest bezpośrednim przełożonym,

c)     prawidłowość postępowania szkoły w związku z obowiązkiem szkolnym w obwodzie szkoły,

d)    bezpieczeństwo osób i wyposażenia materialnego szkoły podczas pełnienia przez siebie funkcji zastępcy dyrektora oraz podczas bieżącego nadzoru nad szkołą.

§ 18

WYCHOWAWCA KLASY

1.     Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2.     Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.     Formy spełniania zadań nauczyciele wychowawcy powinni dostosować do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiska.

4.     Wychowawca realizuje następujące zadania:

a)     planuje i organizuje proces wychowania w zespole a w szczególności:

-       tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie,

-       rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole a także między wychowankami a społecznością szkoły. Jeżeli nie uda mu się rozwiązać konfliktu, wnosi o pomoc do Rady Rodziców, która zapoznaje się ze sprawą i wydaje decyzję w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wniosku. Decyzja Rady Rodziców jest ostateczna,

-       przy pomocy atrakcyjnych zajęć lub projektów, na których skupia aktywność zespołu – przekształca klasę (zespół) w grupę samowychowania i samorządności,

b)    współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie (grupie), koordynuje ich działania wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami,

c)     ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, z klasową radą rodziców, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy,

d)    współdziała z pedagogiem szkolnym lub innymi komórkami opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców,

e)     prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa szkolne oraz inne),

f)      przynajmniej raz na kwartał organizuje ogólne i indywidualne spotkania z rodzicami wychowanków, w celu wymiany informacji o wynikach nauczania i zachowania,

g)     na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców, o przewidywanych dla niego ocenach okresowych (rocznych),

h)     o przewidywanych dla ucznia okresowych (rocznych) ocenach niedostatecznych informuje:

-       ucznia – nauczyciel przedmiotu, z którego ma otrzymać ocenę niedostateczną w formie ustnej,

-       rodziców – wychowawca w formie określonej w §2 pkt. 35 lit. d,

i)       współpracuje z samorządem klasy, z rodzicami uczniów w programowaniu i planowaniu działań wychowawczych na dany rok szkolny lub dłuższe okresy.

5.     Uprawnienia wychowawcy:

a)     ustala oceny z zachowania swoich wychowanków zgodnie z kryteriami zawartymi w Szkolnym Systemie Oceniania,

b)    ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od kierownictwa szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę,

c)     ma prawo ustanowić (przy współpracy z oddziałową radą rodziców i Radą Rodziców) własne formy nagradzania i motywowania wychowanków,

d)    ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychologiczno-społecznych i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek szkoły, służby zdrowia, kierownictwa szkoły i innych instytucji.

6.     Wychowawca odpowiada identycznie jak każdy nauczyciel, a oprócz tego:

a)     służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowania w swojej klasie (grupie),

b)    za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły,

c)     za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej i społeczno-wychowawczej,

d)    za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

§ 19

ZESPÓŁ KLASOWY

1.     Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności:

a)     korelowanie treści programowych przedmiotów, bloków i ścieżek edukacyjnych w praktyce realizacyjnej, porozumiewanie się co do wymagań programowych i organizacji kontroli i mierzenia osiągnięć uczniów,

b)    porozumiewanie się z zespołem rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i organizacji czasu wolnego uczniów oraz wspólne podejmowanie konkretnych zamierzeń dla optymalnego rozwoju uczniów,

c)     konsultowanie tygodniowego, łącznego obciążenia ucznia pracą domową.

2.     Zespół ma także prawo do:

a)     wnioskowania i opiniowania rozwiązań w zakresie planu nauczania oddziału w 3 – letnim cyklu kształcenia,

b)    wysuwania propozycji skierowania uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

c)     wnioskowania wiążącego wychowawcę klasy i radę pedagogiczną w sprawach pedagogicznych i opiekuńczych.

3.     W ciągu roku szkolnego spotkania zespołu winny się odbyć przynajmniej dwa razy. Tematyką tych spotkań powinno być:

a)     monitorowanie osiągnięć uczniów w dziedzinie nauczania i wychowania,

b)    ustalenie priorytetów działań zespołu na kolejny rok szkolny,

c)     przyjęcie wniosków usprawniających prace szkoły pod adresem organów kierowania szkołą.

4.     Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy.

§ 20

ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY

1.     Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotówpokrewnych mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.

2.     Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.

3.     Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

a)     zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji podstawy programowej nauczania, ścieżek międzyprzedmiotowych, a także uzgodnień w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników,

b)    wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

c)     organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli stażystów i kontraktowych,

d)    ewaluacja programów nauczania,

e)     współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

f)      wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

4.     Przewodniczący raz do roku przygotowuje i przedstawia radzie pedagogicznej sprawozdanie z pracy zespołu.

5.     Zebrania zespołu są protokołowane.

§ 21

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

1.     Pracowników niepedagogicznych gimnazjum zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem prawa pracy – dyrektor gimnazjum.

2.     Zakresy obowiązków pracowników, a także ich odpowiedzialność, ustala dyrektor szkoły.

3.     Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych oblicza się na podstawie odrębnych przepisów.

§ 22

NAGRODY I KARY

1.     Społeczność szkolna nagradza ucznia za:

a)     rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

b)    wzorową postawę,

c)     wybitne osiągnięcia,

d)    dzielność i odwagę.

2.     Ucznia karze się za:

a)     nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły,

b)    inicjowanie rażącej demoralizacji środowiska szkolnego (uzależnienia oraz inne przejawy patologii społecznej),

c)     popełnienie czynu, który zagraża zdrowiu lub życiu innych osób.

3.     Wobec uczniów stosuje się następujące nagrody:

a)     pochwała wychowawcy klasy,

b)    pochwała dyrektora wobec uczniów całej szkoły,

c)     list pochwalny do rodziców lub opiekunów,

d)    promocja z wyróżnieniem, której warunki określa rozporządzenie – rozporządzenie MEN w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów,

e)     nagroda rzeczowa – książkowa (średnia ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie) lub szczególne osiągnięcia.

4.     Wobec uczniów stosuje się następujące kary:

a)     upomnienie wychowawcy klasy,

b)    nagana dyrektora szkoły,

c)     upomnienie,

d)    przeniesienie ucznia do równoległej klasy w swojej szkole,

e)     przeniesienie ucznia do innej szkoły,

f)      usunięcie ze szkoły, jeśli uczeń nie podlega obowiązkowi szkolnemu.

5.     Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą.

6.     Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do wystąpienia z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku popełnienia przez ucznia czynu, który zagraża zdrowiu lub życiu innej osoby.

7.     Od kary udzielonej przez wychowawcę klasy uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od daty otrzymania kary. Dyrektor szkoły po zbadaniu sprawy, wydaje decyzję w ciągu 14 dni. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

8.     Od kary udzielonej przez dyrektora szkoły, uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do rady szkoły w ciągu 7 dni od daty otrzymania kary. Rada Rodziców ciągu 14 dni, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, wnioskuje do dyrektora szkoły o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dyrektor wydaje decyzję w ciągu 14 dni od daty otrzymania odwołania. Od decyzji tej można się odwołać, za pośrednictwem dyrektora, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Decyzja organu jest ostateczna.

9.     Obowiązkiem wychowawcy jest informowanie rodziców lub prawnych opiekunów o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej karze.

§23

MONITORING WIZYJNY

1.     Budynek i teren szkoły objęty jest monitoringiem wizyjnym, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

2.     Budynek szkolny jest oznakowany tablicami informacyjnymi z napisem „obiekt monitorowany”.

3.     Monitoring wizyjny stanowi ochronę przed zjawiskami zagrażającymi bezpieczeństwu osób i mienia.

4.     Za prawidłowe funkcjonowanie monitoringu odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez Dyrektora Gimnazjum.

5.     Zasady wykorzystywania zapisów monitoringu dla realizacji zadań wychowawczych gimnazjum.

1)     Monitoring za pomocą kamer stosowanych jest w celu eliminacji takich zagrożeń jak: przemoc i agresja rówieśnicza, kradzieże i wymuszenia, dewastacja mienia szkolnego, przebywanie na terenie szkoły osób nieuprawnionych i inne.

2)     System monitoringu może być wykorzystany w celu: wyjaśnienia sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów, ustalenie sprawców zniszczenia lub uszkodzenia mienia szkoły, udowodnienia zachowań nieregulaminowych (łamanie Statutu i regulaminów), ustaleniu sprawców zachowań ryzykownych.

3)     Zapisy z systemu monitoringu szkolnego wykorzystywane wyeliminowania przejawów zostaną w szczególności w celu wyeliminowania przejawów oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec osób winnych nieregulaminowych oraz niezgodnych z prawem zachowań na terenie gimnazjum.

4)     Monitoring wizyjny na służyć podejmowaniu działań interwencyjnych, a także do wykorzystania wybranych materiałów do prezentowania dobrej praktyki zachowania uczniów.

5)     O udostępnianiu zapisu z kamer systemu monitoringu szkolnego decyduje Dyrektor Gimnazjum lub upoważniony przez Dyrektora inny pracownik szkoły, z zastrzeżeniem, że o udostępnieniu zapisu instytucjom zewnętrznym tj.: policja i sąd, decyduje każdorazowo Dyrektor Gimnazjum na pisemny wniosek instytucji.

§ 24

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW W SZKOLE

1.     Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo pobytu i ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej – zarządzenie MEN.

2.     Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiadają nauczyciele prowadzący dane zajęcie.

3.     Każdy nauczyciel musi systematycznie kontrolować miejsce, gdzie prowadzi zajęcia. Dostrzeżone zagrożenie musi albo sam usunąć, albo niezwłocznie zgłosić kierownictwu szkoły. Szczególnie groźne są: pęknięte i rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty i narzędzia.

4.     Na każdej lekcji nauczyciel prowadzący zajęcia musi kontrolować obecność uczniów oraz reagować na nagłe „zniknięcie” ucznia ze szkoły.

5.     W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (technika, fizyka, chemia, informatyka) opiekun musi zadbać szczególnie o:

a)     zabezpieczenie maszyn i urządzeń,

b)    uniemożliwienie dostępu uczniów do substancji trujących.

6.     Opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni, a w nim zasady bezpieczeństwa i każdorazowo na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów.

7.     W salach gimnastycznych i na boiskach nauczyciel prowadzący zajęcia musi:

a)     sprawdzać sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć,

b)    zadbać o dobrą organizację zajęć,

c)     zadbać o zdyscyplinowanie uczniów,

d)    dostosować wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów

e)     podczas ćwiczeń na przyrządzie uczniowie muszą być asekurowani przez nauczyciela,

f)      nie wolno wydawać dzieciom (bez obecności nauczyciela): kuli, dysku, oszczepu, ciężarów oraz sprzętu skoczni wzwyż.

8.     Za bezpieczeństwo uczniów na wycieczkach i zajęciach poza terenem szkoły odpowiadają nauczyciele i inni opiekunowie (rodzice lub osoby pełnoletnie) zgodnie z zarządzeniem.

9.     W czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych.

10.Przy wyjściu z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej 1 opiekun dla grupy 30 uczniów.

11.Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy 15 uczniów.

12.W czasie zajęć z wychowania fizycznego należy zwracać specjalną uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolność organizmu uczniów dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie intensywności.

13.Uczestnicy zajęć uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości powinni być zwolnieni w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń i w miarę potrzeby kierowani do lekarza.

14.Ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ćwiczących.

15.Urządzenia sportowe oraz sprzęt, stanowiący wyposażenie sali gimnastycznej i boiska szkolnego, powinny zapewniać bezpieczne korzystanie z tych urządzeń i sprzętu, a w szczególności bramki do gry oraz konstrukcje podtrzymujące tablice z koszem powinny być przymocowane na stałe do podłoża. Stan techniczny i przydatność tych urządzeń i sprzętu powinny być sprawdzane przed każdymi zajęciami.

16.W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

17.Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

18.Wyznaczenie tzw. „przerwy” na wyjazdach i wycieczkach nie zwalnia nauczyciela z odpowiedzialności za uczniów. Nauczyciel odpowiada za uczniów od momentu zbiórki przed wyjazdem do ustalonego miejsca i momentu powrotu.

19.Każda wycieczka winna być dobrze przygotowana i omówiona ze wszystkimi uczestnikami. Oprócz planu wycieczki omawiamy kwestie bezpieczeństwa, a więc zachowania się uczestników w trakcie wycieczki, sposoby zachowania się w przypadku zagubienia, udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, systemy wzajemnej informacji itp. Uczestnikom przydzielamy konkretne zadania wynikające z planu wycieczki. Za bezpieczeństwo uczestników wycieczki odpowiedzialność ponoszą kierownik wycieczki i opiekunowie.

20.Zabrania się prowadzenia wycieczki z uczniami podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

21.Urządzanie dla uczniów ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach i jeziorach jest zabronione.

22.W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele dyżurni muszą zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom (bójki, wchodzenie na wysokie konstrukcje, rzucanie kamieni, rzucanie śnieżkami, gry zespołowe, itp.).

23.Dyżur musi być pełniony aktywnie.

24.Uczniami z zaburzeniami rozwojowymi opiekują się wychowawcy klas, lekarz i pielęgniarka.

25.W celu zapobieganiu uzależnieniem, demoralizacji oraz innym przejawom patologii społecznej realizuje się Program Profilaktyki.

26.Jeśli zdarzy się wypadek uczniowski na zajęciach w obiekcie szkolnym lub w czasie przerwy – każdy nauczyciel, który jest świadkiem wykonuje następujące czynności:

a)     doprowadza poszkodowanego do gabinetu lekarskiego (pielęgniarki szkolnej), zawiadamiając zaraz potem dyrektora (wicedyrektora). Jeśli nauczyciel ma  w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o dozór nad swoją klasą kolegę uczącego w najbliższej sali lub pedagoga szkolnego,

b)    jeśli gabinet lekarski jest nieczynny przekazuje poszkodowanego dyrektorowi (wicedyrektorowi), który bierze już dalszą odpowiedzialność za udzielanie pomocy,

c)     jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzenia- miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin lub szkicu,

d)    jeśli wypadek zdarzył się wieczorem (dyskoteka itp.):

-       gdy nie ma dyrektora - nauczyciel sam decyduje o postępowaniu, w każdym trudniejszym przypadku wzywa Pogotowie Ratunkowe oraz zawiadamia telefonicznie dyrektora, następnie zawiadamia rodziców,

-       jeśli wypadek zdarzy się w czasie wycieczki – wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik wycieczki (imprezy) i odpowiada za nie.

27.Jeśli zdarzy się pożar w pomieszczeniu, w którym nauczyciel właśnie prowadzi lekcję – wykonuje on natychmiast następujące czynności:

a)     stara się ugasić pożar dostępnymi środkami podręcznymi,

b)    jednocześnie nakazuje wszystkim dzieciom opuszczenie pomieszczenia i zaalarmowanie dyrekcji szkoły, pod żadnym pozorem nie otwierać okien,

c)     jeśli w tym czasie nie ma dyrekcji szkoły, a pożaru nie udaje się ugasić środkami podręcznymi niezwłocznie alarmuje Straż Pożarną, następnie zawiadamia dyrektora szkoły telefonicznie,

d)    po zaalarmowaniu Straży Pożarnej wyprowadza uczniów z gmachu szkoły w bezpieczne miejsce.

28.Jeśli w szkole zostanie ogłoszona akcja ewakuacyjna, nauczyciel bezzwłocznie wyprowadza uczniów ustalonymi drogami ewakuacyjnymi, nakazując im posuwać się w rzędzie lub w dwóch rzędach, trzymać się za ręce - sam idzie na czele rzędu.

§ 25

WARUNKI REKRUTACJI

1.     Do szkoły przyjmowani są wszyscy uczniowie z obwodu gimnazjum legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.

2.     Do gimnazjum mogą być przyjmowani uczniowie spoza jego obwodu, jeżeli dysponuje ono wolnymi miejscami.

3.     Uczniowie, o których mowa w ust. 1 i 2 winni złożyć do 30 czerwca:

a)     świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, po zakończeniu roku szkolnego,

b)    zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.

4.     Rodzice uczniów wymienionych w ptk. 2 winni złożyć podanie o przyjęcie do szkoły.

5.     Obowiązek szkolny trwa do czasu ukończenia gimnazjum lub 18 roku życia.

6.     Uczniowie pełnoletni korzystający z prawa uczęszczania do szkoły zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Szkoły pod rygorem wydalenia.

§ 26

PRAWA I OBOWIĄZKI

1.     Prawa i obowiązki ucznia szczegółowo określa Regulamin Gimnazjum .               

§ 27

PIECZĘCIE SZKOŁY

1.     Gimnazjum używa pieczęci okrągłej małej i dużej oraz stempla według ustalonego wzoru:

§ 28

SZTANDAR SZKOŁY, ROTA ŚLUBOWANIA, HYMN, ŚWIĘTO PATRONA

 

1.     Gimnazjum posiada sztandar wg opisu:

a)     awers sztandaru stanowi umieszczona na niebieskim tle sylwetka siedzącego Mikołaja Kopernika według wzorca z tak zwanego pomnika warszawskiego, otoczona napisem: GIMNAZJUM PUBLICZNE NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LNIANIE,

b)    na rewersie sztandaru widnieje umieszczone na srebrzystym tle godło z tłem III Rzeczypospolitej, w lewym dolnym rogu – flaga Polski, w prawym – Unii Europejskiej,

c)     sztandar otoczony jest srebrzystą frędzlą, a na grocie drzewca znajduje się Orzeł III Rzeczypospolitej.

2.     Gimnazjum używa słów roty ślubowania uczniowskiego zgodnie z załącznikiem „A”.

3.     Gimnazjum posiada hymn – słowa i melodia zgodnie z załącznikami „B” i „C”.

4.     Dzień 19 lutego jest corocznie obchodzony jako święto patrona.

§ 29

IMIĘ SZKOŁY

1.     Gimnazjum nosi imię Mikołaja Kopernika.

§ 30

DOKUMENTACJA I FINANSE SZKOŁY

1.     Gimnazjum prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.

2.     Gimnazjum przechowuje dokumentację, która jest podstawą wydawania świadectw i duplikatów zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.     Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 31

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Rada Pedagogiczna Gimnazjum Publicznego może dokonywać zmian niniejszego statutu w formie podjętych uchwał.